Đề xuất thông tin đào tạo từ đại lý
Giỏ hàng 0
Lấy ý kiến thông tin đào tạo từ đại lý, cộng tác viên

Về chương trình đào tạo sản phẩm Kho Hàng Tổng tháng 10

Đăng ký đồng phục

 

Họ & tên *

Khu Vực *

Hồ Chí Minh
Hà Nội
Cần Thơ

Phòng Kinh Doanh *

D06
D07
D08
D09
D10
D11
D12
D13
D14
D15
D16
D17
D18
D19

Đề xuất chương trình đào tạo liên quan đến sản phẩm kho hàng Dstore *

Đào tạo tập trung sản phẩm nào trên kho hàng Dstore? *

Đề xuất nội dung đào tạo liên quan đến sản phẩm kho hàng tổng Dstore? *

Đề xuất thời lượng và tần suất đào tạo sản phẩm kho hàng tổng Dstore? *